Post Tagged with: "آزمایشگاه شرکت سیرنگ"

ویدئو مراحل انجام آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ های فیلامنتی در آزمایشگاه شرکت سیرنگ

آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ پلی‌استر فیلامنتی-آزمایشگاه شرکت سیرنگ

آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ پلی‌استر (Yarn strength test) یکی از ده‌ها آزمونی است. که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود. در ادامه با مراحل انجام این آزمون آشنا خواهیم شد. آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ پلی‌استر (Yarn strength test) […]

Read More
ویدئو مراحل انجام آزمون تعیین میزان نا یکنواختی وزنی نخ های فیلامنتی در آزمایشگاه شرکت سیرنگ

آزمون تعیین میزان نا یکنواختی وزنی نخ پلی‌استر (evenness of yarn)

آزمون تعیین میزان نا یکنواختی وزنی نخ (Evenness of yarn) یکی از ده‌ها آزمونی است. که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود. در ادامه با مراحل انجام این آزمون آشنا خواهیم شد. آزمون تعیین میزان نا یکنواختی وزنی نخ (evenness of yarn) […]

Read More
آزمون تعیین تعداد تاب نخ تابیده (TFY یا TFO) آزمایشگاه سیرنگ

آزمون تعیین تعداد تاب نخ تابیده (TFY یا TFO)

آزمون تعیین تعداد تاب نخ تابیده (TFY یا TFO) یکی از ده‌ها آزمونی است. که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود. در ادامه با مراحل انجام این آزمون آشنا خواهیم شد. آزمون تعیین تعداد تاب نخ تابیده (TFY یا TFO) تاب یا […]

Read More
آزمون تعیین نمره نخ پلی‌استر در آزمایشگاه شرکت سیرنگ

آزمون تعیین نمره نخ پلی‌استر یا چگالی خطی (Linear density)

آزمون تعیین نمره نخ پلی‌استر یکی از ده ها آزمونی است که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ بر روی نخ های فیلامنتی انجام می شود. در ادامه با مراحل انجام این آزمون آشنا خواهیم شد. آزمون تعیین نمره نخ پلی‌استر (Linear density of polyester yarn) بعد از جنس و […]

Read More