واحد کنترل کيفيت : نخ به عنوان اولين محصول توليدي در يک کارخانه نساجي و به عنوان ماده اوليه اساسي در ادامه فرآيند توليد منسوجات از اهميت بسياري برخوردار است.

از اين رو هرچه توليدکننده نخ روي کيفيت محصول توليدي سرمايه گذاري کند، فروش و ارزش افزوده بيشتري را به دنبال خواهد داشت.

معرفی واحد کنترل کيفيت شرکت سیرنگ

کنترل کیفیت

واژه‌ي کنترل به معناي استفاده از تمامي روش‌ها براي ارزيابي کيفيت استاندارد محصول است .

واحد کنترل کيفيت شرکت سيرنگ درواقع با هدف نظارت بر فرايند توليد محصول و اطمينان از توليد محصولي با استانداردهاي از قبل تعيين‌شده و کم‌ترين انحراف معيار در حال انجام وظيفه مي باشد.

محصول توليدي مي بايست بتواند به ‌سادگي رضايت کامل مصرف کننده را پس از فروش جلب نمايد و همچنين

روز به روز بر ميزان فروش محصولات توليدي بيفزايد . به‌منظور ارزيابي سطح کيفي محصول، استانداردهاي دقيقي

مورداستفاده قرار مي گيرد . انحراف معياري منطقي نسبت به استانداردهاي از قبل تعريف‌شده، تعيين گرديده است.

محصولات نامنطبق با استاندارد هاي تعريف شده، توجه به نوع عيوب آن ها به صورت تفکيک شده بسته بندي مي گردد

که با توجه به کاربرد نهايي آنها مي تواند از ميزان اهميت عيوب بکاهد.

واحد کنترل کيفيت شرکت تعاونی توليدی نخ سيرنگ

بر همين اساس واحد کنترل کيفيت مي بايست به عوامل موثر در کيفيت انواع نخ و همچنين سيستم­هاي اندازه گيري اين عوامل که شامل موارد زير است بپردازد :


عوامل موثر در کيفيت انواع نخ

  • نمره : اولين و مهمترين فاکتور در تعيين کيفيت نخ که نشاندهنده ظرافت نخ مي باشد
  • استحکام : مقاومت نخ تا حد پارگي در حداکثر نيروي ممکن
  • درصد ازدياد طول: افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي در حداکثر نيروي ممکن
  • درصد جمع شدگي : ميزان کاهش طول تحت عمليات حرارتي يا آب جوش
  • درصد روغن : ميزان روغن قرار گرفته روي نخ
  • درصد تاب : فاکتوري مهم در کيفيت نخ که به صورت همزمان ظرافت و استحکام را تحت تاثير قرار مي دهد
  • اينترمينگل : تعداد گيرش نخ که بستگي به نوع مصرف نهايي دارد
  • کيفيت ظاهري محصولات : اعم از همانندي رنگ ، پارگي فيلامنت، پرز، شکستگي دوک نخ، لکه چربي يا روغن، پيچش نامنظم، ريزش نخ , عدم وجود نخ رزرو و …

يکي از مهمترين وظايف فرايند توليد محصول اين است که محصولات را به سطح کيفي مناسب رسانده

و توليد آنها در همان سطح ادامه دهد. بنابراين در صورت نامنطبق بودن اين ويژگي ها با استانداردهاي تعريف شده،

در اولين فرصت ممکن عيوب رفع گرديده و نخ هاي خارج از استاندارد به صورت کاملا تفکيک شده، جداگانه بسته بندي

و بر اساس درجه بندي کيفي به درخواست مشتريان به فروش مي رسند .

همچنين درجه بندي محصولات در پروسه کنترل کيفيت باعث سهولت انتخاب توسط مصرف کننده ميشود.

شايان ذکر است که سياستهاي مديريتي شرکت سيرنگ توجه ويژه اي به مطلوبيت کيفي محصولات توليدي بر اساس استانداردهای جهاني

و نياز روز مصرف کننده دارد .