تنوع محصولات شرکت سيرنگ در حوزه ي نساجي , ما را مفتخر به آشنايي با هزاران مشتري محترم و کسب و کارهاي آنها کرده است و از اين بابت بر خود مي باليم . مشتريان ما شريک تجاري ما هستند و اين تنها يک شعار نيست . از توليد و توسعه محصولات تا ارائه نهايي آن بر اساس نظر مشتري مي باشد . همچنين ذکر اين موضوع حائز اهميت است که قيمت گذاري محصولات اين شرکت بسته به افزايش يا کاهش قيمت مواد اوليه در حال تامين از پتروشيمي کشور شناور است .