سياستهاي کاري سيرنگ با تبعيت از اصول کسب و کار وزارت صنايع و معادن و اتاق بازرگاني ايران تعيين شده و مشتري مداري در رقابتي سالم را سرلوحه خود قرار داده است . افزايش مداوم کيفيت و کميت تنوع محصولات با استفاده از بروز ترين تجهيزات صنعت نساجي جهان و بهترين مواد اوليه موجود در بازار داخل کشور , مسيري است که شرکت سيرنگ به عنوان هدف در آن گام بر مي دارد .