سياست‌های کاری سيرنگ با تبعيت از اصول کسب و کار وزارت صنايع و معادن و اتاق بازرگانی ايران تعيين شده و مشتري مداری در رقابتی سالم را سرلوحه کار خود قرار داده است. افزايش مداوم کيفيت و کميت تنوع محصولات با استفاده از بروزترين تجهيزات صنعت نساجی جهان و بهترين مواد اوليه موجود در بازار داخل کشور، مسيری است که شرکت سيرنگ به عنوان هدف در آن گام بر می‌دارد.