برخی از افتخارات شرکت سیرنگ

 • تعاونی برتر استان یزد در سال‌ ۱۳۸۹
 • تعاونی برتر استان یزد در سال ۱۳۹۱
 • تعاونی برتر استان یزد در سال ۱۳۹۴
 • تعاونی برتر استان یزد در سال‌ ۱۳۹۵
 • تعاونی برتر استان یزد در سال‌ ۱۳۹۷
 • تعاونی برتر استان یزد در سال ۱۳۹۸
 • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان سال ۱۳۹۳
 • برگزیده نام‌آوران اقتصاد و فرهنگ کشور ۱۳۹۳
 • واحد نمونه صنعتی در سال ‌۱۳۹۰
 • واحد نمونه صنعتی در سال‌ ۱۳۹۴
 • واحد نمونه صنعتی در سال‌ ۱۳۹۵
 • دریافت تندیس به عنوان کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۴
 • دریافت تندیس به عنوان کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۸
 • دریافت تندیس و گواهینامه تعهد به تعالی مدیریت تعاون در سال ۱۳۹۴
 • تندیس مدیر واحد تولیدی نمونه استان یزد در سال ۱۳۹۵
 • دریافت گواهی حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان در سال ۱۳۹۵
 • صادر کننده نمونه استان یزد در سال‌ ۱۳۹۸
 • صادر کننده نمونه استان یزد در سال‌ ۱۳۹۹
جوایز تندیس ها و افتخارات شرکت سیرنگ
جوایز تندیس ها و افتخارات شرکت سیرنگ

گواهینامه ها و استاندارد های شرکت سیرنگ

• استاندارد ۱۰۰ اکوتکس(کیفیت و سلامت محصولات نساجی اتحادیه اروپا)

• پروانه سلامت محصول از سازمان ملی استاندارد ایران برای نخ POY
• پروانه سلامت محصول از سازمان ملی استاندارد ایران برای نخ FDY
• پروانه سلامت محصول از سازمان ملی استاندارد ایران برای نخ DTY
• استاندارد ۱۰۰ اکوتکس(کیفیت و سلامت محصولات نساجی اتحادیه اروپا)
استاندارد سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025.
• گواهینامه ISO9001:2015
• گواهینامه ISO 10004:2012

پروانه سلامت محصول از سازمان ملی استاندارد ایران برای نخ POY شرکت سیرنگ