برخی از افتخارات ما

 • عضویت در انجمن نساجی ایران
 • تعاونی برتر استان در سال ۱۳۹۴
 • عنوان تعاونی برتر سال ۱۳۸۹
 • دریافت تندیس به عنوان کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۴
 • تندیس یازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان یزد در سال ۱۳۹۱
 • دریافت تندیس و گواهینامه تعهد به تعالی مدیریت تعاون در سال ۱۳۹۴
 • صنعتگر برتر در سال ۱۳۹۰
 • مشتری برتر بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴
 • کسب گواهینامه ISO9001:2015
 • تندیس بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴
 • کسب گواهینامه ISO14001:2015
 • مشتری برتر بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵
 • کسب گواهینامه OHSAS18001:2007
 • تندیس بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵
 • کسب گواهینامه ISO 10004:2012
 • تندیس مدیر واحد تولیدی نمونه استانداری یزد در سال ۱۳۹۵
 • دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استان سال ۱۳۹۳
 • تندیس یازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان یزد در سال ۱۳۹۵
 • برگزیده نام‌آوران اقتصاد و فرهنگ کشور ۱۳۹۳
 • مشتری برتر بانک صادرات در سال ۱۳۹۵
 • واحد نمونه صنعتی در سال ۱۳۹۴
 • دریافت گواهی حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان در سال ۱۳۹۵
 • تعاونی برتر استان در سال ۱۳۹۷